Guiminer

là m?t máy ðào Bitcoin GPU/CPU cho Windows d?a trên poclbm

T?I V? B?N M?I NH?T

GUIMINER LÀ G??

GUIMiner là m?t giao di?n ngý?i dùng ð? h?a ð? ðào Bitcoin, cung c?p m?t cách th?c ti?n l?i ð? v?n hành máy ðào Bitcoin t? m?t giao di?n ð? h?a. Nó h? tr? c? hai d?ng GPU AMD và NVIDIA, c?ng nhý máy ðào CPU. B?n có th? ch?n gi?a ðào h?i và ðào m?t m?nh (solo) – ph?n m?m ðý?c tích h?p m?t danh sách các h?i ðào ð? b?n l?a ch?n.

CÁC TÍNH NÃNG

Ð? ÐÝ?C THI?T L?P S?N PHÙ H?P V?I NHI?U H?I ÐÀO N?I TI?NG

Không c?n nh?p thông tin k?t n?i chi ti?t b?ng tay, tr? khi b?n mu?n.

TH?NG KÊ TH?I GIAN TH?C TRÊN M?I MÁY ÐÀO ÐANG ÐÀO T?I M?T NÕI

Hi?n th? t?c ð? bãm, t?ng c? ph?n ð? ðý?c ch?p nh?n/không h?p l? và t?ng c? ph?n trong nh?ng gi? qua.

T? Ð?NG B?T Ð?U M?T MÁY ÐÀO HO?C NHI?U HÕN KHI CHÝÕNG TR?NH KH?I Ð?NG.

XEM S? DÝ TÀI KHO?N C?A B?N V?I M?T H?I ÐÀO VÀ/HO?C RÚT TI?N

Làm ði?u ðó t? bên trong Giao di?n ngý?i dùng (GUI), ? m?t h?i ðào c? th?.

THU NH? V? KHAY

B?n có th? di chu?t qua bi?u tý?ng khay ð? hi?n th? th?ng kê, và có th? d?ng các máy ðào t? menu ng? c?nh ? khay.

CÂU H?I THÝ?NG G?P

TÔI CÓ TH? T?I V? GUIMINER ? ÐÂU?

B?n có th? t?i v? GUIMiner t?repo Github chính th?c.

TÔI CÓ TH? Ð?C TIN T?C VÀ C?P NH?T V? GUIMINER ? ÐÂU?

H?y xem qua ch? ð? di?n ðàn chính th?c trên BitcoinTalk.

TÔI CÓ TH? DÙNG GUIMINER Ð? ÐÀO LITECOIN KHÔNG?

Ð? ðào Litecoin, b?n ph?i dùng GUIMiner-scrypt.

GUIMINER-SCRYPT LÀ G??

GUIMiner-scrypt là m?t b?n ch?nh s?a GUIMiner dành cho vi?c ðào các chu?i scrypt, ch?ng h?n nhý Litecoin.

GUIMiner là m?t công c? Ðào Bitcoin cao c?p dành cho Windows và là m?t trong nh?ng cách d? dàng nh?t ð? b?t ð?u ðào Bitcoin. B?ng cách cung c?p m?t giao di?n ð? h?a ðõn gi?n và d? s? d?ng, GUIMIner s? cho b?n toàn quy?n ði?u khi?n ti?n tr?nh ðào Bitcoin mà không ð?i h?i b?t k? l?nh ph?c t?p nào ho?c liên t?c ch?nh s?a các t?p tin cài ð?t. GUIMiner là m?t ph?n m?m ðào Windows hoàn h?o dành cho ngý?i m?i c?ng nhý chuyên gia, nó cung c?p vô s? tính nãng h?u ích s? giúp b?t k? ai ki?m ðý?c s? lý?ng Bitcoin l?n nh?t v?i ít v?n ð? nh?t.
GUIMiner h? tr? h?u h?t các ph?n m?m Ðào Bitcoin ph? bi?n, bao g?m OpenCL Miner cho các card ð? h?a AMD, CUDA Miner cho các card Nvidia, CGMiner cho b?t k? ASIC Miner nào và th?m chí Ufasoft Miner ð? b?n có th? ðào Bitcoin v?i CPU c?a b?n! GUIMiner không ch? h? tr? t?t c? máy ðào Bitcoin khác nhau này, mà nó c?n h? tr? s? d?ng cùng lúc nhi?u máy ðào! V?i GUIMiner, b?n có th? t?i ða l?i nhu?n Ðào Bitcoin t?t c? trong m?t nõi ðõn gi?n! Sau khi các máy ðào c?a b?n ðý?c thi?t l?p, b?n th?m chí có th? cài ð?t “T? ð?ng b?t ð?u ðào”, s? cho b?n b?t ð?u ðào Bitcoin ngay khi chýõng tr?nh ðý?c m?!
Ð? dùng GUIMiner, h?y t?i v? phiên b?n m?i nh?t t? liên k?t ? trên, m? nó và gi?i nén vào b?t k? ðâu trên PC c?a b?n (Chúng tôi khuy?n khích màn h?nh chính (Desktop) c?a b?n ð? b?n có th? d? dàng truy c?p chúng) sau ðó nh?p ðúp lên t?p tin th?c thi GUIMiner ð? m? giao di?n. M?t khi GUIMiner ðý?c m? và ch?y, ðõn gi?n ch? c?n ch?n m?t h?i ðào (chúng tôi khuy?n khích b?n dùng h?i Slush, ð? nh?n ðý?c nhi?u Bitcoin nh?t), thi?t l?p thông tin ðãng nh?p chi ti?t c?a b?n và nh?n “B?t ð?u Ðào!” ð? b?t ð?u ki?m nh?ng ð?ng Bitcoin ng?t ngào này! M?t khi vi?c ðào b?t ð?u, b?n s? có th? th?y th?ng kê ðào c?a b?n t?t c? t?i m?t nõi, cho b?n bi?t t?c ð? bãm c?a b?n là bao nhiêu, t?ng s? c? ph?n ðý?c ch?p nh?n và t?ng s? c? ph?n t? nh?ng gi? qua.