Guiminer

poclbm tabanlý, Windows için bir GPU/CPU Bitcoin madencisidir.

EN SON SÜRÜMÜ ÝNDÝR

GUIMINER NEDÝR?

GUIMiner, Bitcoin madenciliði yapmaya yarayan grafiksel bir ön uçtur ve Bitcoin madencilerine bir grafik arayüzü üzerinden kolayca çalýþma imkaný sunar. AMD ve NVIDIA GPU’larýnýn yaný sýra CPU madenciliðini de desteklemektedir. Havuz madenciliðini ya da tek baþýna madenciliði seçebilirsiniz; yazýlýmda seçebileceðiniz madencilik havuzlarýnýn da bir listesi bulunur.

ÖZELLÝKLER

PEK ÇOK POPÜLER MADENCÝLÝK HAVUZU ÝÇÝN YAPILANDIRILMIÞ OLARAK GELÝR

Ýstemediðiniz sürece, baðlantý ayrýntýlarýný elle girmenize gerek yoktur.

TEK BÝR YERDEN, ÇALIÞAN TÜM MADENCÝLERÝNÝZE DAÝR GERÇEK ZAMANLI ÝSTATÝSTÝKLERÝ GÖRME ÝMKANI

Hash hýzýný, toplam kabul edilen/geçersiz paylaþýmlarý ve son bir saatteki toplam paylaþýmlarý görüntüler.

PROGRAM BAÞLATILDIÐINDA BÝR YA DA DAHA FAZLA MADENCÝYÝ OTOMATÝK OLARAK BAÞLATIN.

BÝR HAVUZDAKÝ HESAP BAKÝYENÝZÝ GÖRÜNTÜLEYEBÝLÝR VE/VEYA PARA ÇEKEBÝLÝRSÝNÝZ

Bunu GUI'den, katýlan havuzlardan gerçekleþtirin.

SÝMGE DURUMUNA KÜÇÜLTÜLEBÝLÝR

Ýstatistikleri görüntülemek için fare tepsi simgesinin üzerine getirilebilir ve madenciler tepsi içerik menüsünden duraklatýlabilir.

SIK SORULAN SORULAR

GUIMINER'I NEREDEN ÝNDÝREBÝLÝRÝM?

GUIMiner'ý resmi GitHub reposundan indirebilirsiniz.

GUIMINER ÝLE ÝLGÝLÝ HABERLERÝ VE YENÝLÝKLERÝ NEREDEN ÖÐRENEBÝLÝRÝM?

BitcoinTalk'daki resmi forum baþlýðýna göz atýn.

GUIMINER'I LITECOIN MADENCÝLÝÐÝ ÝÇÝN KULLANABÝLÝR MÝYÝM?

Litecoin madenciliði için GUIMiner-scrypt kullanmalýsýnýz.

GUIMINER-SCRYPT NEDÝR?

GUIMiner-scrypt, Litecoin gibi scrypt zincirlerinin madenciliðinde kullanýlan bir GUIMiner çatalýdýr.

GUIMiner, Windows için öncü bir Bitcoin Madenciliði aracýdýr ve Bitcoin madenciliðine baþlamanýn en kolay yollarýndan biridir. GUIMiner, basit ve kullanýmý kolay bir grafik arayüzü sunarak, karmaþýk komutlara gerek kalmadan veya yapýlandýrma dosyalarýný sürekli olarak düzenlemeden Bitcoin madenciliðinizi tam olarak kontrol edebilmenizi saðlar. GUIMiner, yeni baþlayanlar ve iþin uzmanlarý için Windows üzerinde çalýþan mükemmel bir madencilik yazýlýmý olup, herkesin en fazla miktarda Bitcoin'i en az karýþýklýkla elde etmesine yardýmcý olacak bir ton faydalý özellik sunuyor.
GUIMiner, AMD'nin ekran kartlarý için OpenCL Miner, Nvidia ekran kartlarý için CUDA Miner, herhangi bir ASIC Miner için CGminer ve CPU'nuz ile Bitcoin madenciliði yapmanýz için Ufasoft Miner da dahil olmak üzere, en popüler Bitcoin Madencilik yazýlýmlarýný destekler! GUIminer, tüm bu farklý Bitcoin madencilerini desteklemekle kalmaz, ayný anda birden fazla madenci kullanýmýný da destekler! GUIMiner ile Bitcoin Madenciliðinden elde edeceðiniz kazancý tek bir yerden en üst düzeye çýkarabilirsiniz! Madencileriniz yapýlandýrýldýktan sonra, program açýlýr açýlmaz Bitcoin madenciliðine baþlamanýza izin verecek olan "Madenciliðe otomatik baþla" özelliðini de ayarlayabilirsiniz!
GUIMiner'i kullanmak için yukarýdaki baðlantýdan en yeni sürümü indirin, açýn ve arþivdeki dosyalarý bilgisayarýnýzdaki herhangi bir yere çýkarýn (kolayca eriþebilmek için masaüstünüze çýkarmanýzý tavsiye ediyoruz), daha sonra arayüzü açmak için GUIMiner çalýþtýrýlabilir dosyasýný çift týklayýn. GUIMiner çalýþmaya baþladýktan sonra bir madencilik havuzu seçin (en fazla Bitcoin'e sahip olmak için Slush havuzunu kullanmanýzý öneririz), oturum açma bilgilerinizi ayarlayýn ve Bitcoin'leri kazanmaya baþlamak için "Madenciliðe Baþla!" düðmesine basýn! Madencilik baþlar baþlamaz, maden istatistiklerinizi tek bir yerden görebilir, hash oranýnýzý, kabul edilen toplam paylaþým sayýnýzý ve son bir saatteki toplam paylaþým sayýsýný öðrenebilirsiniz.